• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говьсүмбэр аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн анхдугаар хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа

Говьсүмбэр аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн анхдугаар хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа.

Аймгийн ГХУСАЗСЗ нь Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хангах ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгөөр зохион байгуулдаг бөгөөд 2021 оны ажлын төлөвлөгөөг 10 зорилтын хүрээнд 64 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр