• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Говьсүмбэр аймагт

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 6 дугаар бүлэг 29 дүгээр зүйл 29.4 дэх хэсэгт "Комиссын Тамгын газар нь орон нутагт Комиссын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байна" гэж заасны дагуу 6 дахь жилдээ Говьсүмбэр аймагт Комиссын чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн 2020 оны 11 сараас эхлэн Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Говьсүмбэр аймагт фэйсбүүк хуудсыг ажиллуулан иргэд олон нийтэд хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт, хүн бүрт...