• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дүн шинжилгээ хийв

Комиссын үйл ажиллагааны нэг хэлбэр болох дүн шинжилгээний ажлын хүрээнд тус 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр "Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрх” орон нутаг хэрхэн хангагдаж байгаад дүн шинжилгээ хийв. Тус аймагт уул уурхай дахь хог хаягдал, химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээнээс үүдсэн хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судалж, илэрсэн зөрчлийг арилгахаар Комиссын гишүүний шаардлага зөвлөмжийг холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх саналыг хүргүүлэн ажиллав.