• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендерийн эрх тэгш байдлын талаар мэдээлэл хүргэв

Орон нутгийн хэмжээнд 2020 оны 06 дугаар сарын 25-нд Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн ажилтнуудад “Жендерийн эрх тэгш байдал” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулсан.

Сургалтанд 25 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд байгууллагын удирдлагын зүгээс “Цаашид Дотоод журамд жендерийн талаар зарим зохицуулалтуудыг тусгаж ажиллах, зохих мэдээллийг авч хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн болно