• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрийн хуулийн хэрэгжилтийг шалгав

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр удирдуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 09 сарын 26-27-ны өдрүүдэд Жендерийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгав. Шалгалтанд тус аймгийн төрийн захиргааны 10 байгууллага хамрагдсан бөгөөд албан хаагчдаас судалгаа авч, дотоод бичиг баримтттай танилцаж ажиллав.

Мөн төрийн захиргааны 30 байгууллагын удирдлагуудад Жендерийн талаар 1 өдрийн сургалт зохион байгуулав