• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Дорнод аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Дугарсүрэн би 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр тус аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 19 албан хаагчдад "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх” сэдвээр сургалт хийв. Сургалтын хүрээнд сэдэвтэй холбогдуулан асуусан асуултад харуилж, албан хаагчдын Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн талаар 16 асуулт бүхий судалгаа авч ажилласан. Мөн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа, бүтэц, гомдол гаргах эрх, хүний эрхийн талаар 2015 онд гаргасан брошур, сэтгүүл, гарын авлагаар хангаж ажиллав.