• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн тодорхой чиглэлээр дүн шинжилгээ хийв

Хүний эрхийн үндэсний комиссын төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 01 сард Байгаль орчны хууль тогтоомж ба эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалын тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээг аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын тайланд үндэслэн хийсэн тухай илтгэх хуудсыг хүргүүлэн ажиллав