• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн ИТХ-ын ГХУССЗөвлөлтэй хамтран ажиллав

 Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ñàëáàð çºâëºë, Öàãäààãèéí ãàçàðòàé õàìòðàí Äóíäãîâü àéìãèéí Ãóðâàíñàéõàí ñóìûí òºðèéí àëáàí õààã÷ áîëîí èðãýäýä õóóëü ýðõ ç¿éí áîëîí õ¿íèé ýðõèéí зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ñóðãàëòûã 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ний өдөр çîõèîí áàéãóóëëàà. ÕݯÊ-ûí àéìàã äàõü ðåôåðåíò Ò.Áàÿðöýöýã "Õ¿íèé ýðõèéí çºð÷èë" ñýäýâò ñóðãàëò õèéëýý. Ñóðãàëòàä íèéò 53 õ¿í оролцсоноос эрэгтэй-11 эрэгтэй эмэгтэй-42 õàìðàãäëàà.