• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Бичил уурхайн зөвлөлийг байгууллаа

Дундговь аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ныөдрийн А/226 тоот захирамжаар Бичил уурхайн зөвлөлийг байгууллаа. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг хэрэгжүүлэх аймгийн Бичил уурхайн зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ. Үүнд: Зөвлөлийн дарга: Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Нарийн бичгийн дарга: Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Гишүүд: Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийнхэлтсийндарга     Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга                 Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга                 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга                 Татварын хэлтсийн дарга                 Онцгой байдлын газрын дарга                 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээнийдарга                 Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга                 Хүний эрхийн үндэсний комиссын Дундговь дахь ажилтан нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийгсурталчланхэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг зөвлөлд үүрэг болголоо.