• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дундговь аймгийн сүүлийн 3 жилийн гэмт хэргийн мэдээлэл

Дундговь аймгийн гэмт хэргийн мэдээллийг 3 жилээр орууллаа. Уг мэдээллээс харахад аймгийн хэмжээний нийт гэмт хэрэг 2020 онд өмнөх оноос 77,8 хувиар өсч байсан бол, 2021 онд 42,5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.