• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын сургуулийн сурагчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Шүүхтэй хамтранДэрэн, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянжаргалан, Гурвансайхансумуудад 2017 оны 10 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд "Хууль тогтоомж сурталчлах өдөрлөг"-ийг зохион байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд дээрх сумдын ЕБС-ын захирлуудтай хамтран охидын эрх зөрчигдөж байгаатай холбогдуулан сурагчдын хүний мэдлэг ойлголтыг сайжруулах зорилгоор6-9 дүгээр ангийнсурагчдад"Хүний эрхийн ойлголт" сургалтыг зохион байгууллаа. Нийт 266 сурагч хамрагдсан байна.