• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн сумдын Санхүү албаны дарга болон төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтад нийт 15 хүн хамрагдсан бөгөөд сургалтад оролцогчдод хүний эрхийн гарын авлага, нугалбар хуудас болон бусад тараах материалыг тараав.