• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа

 
"Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд үе тэнгийнхэний оролцоо хамтран зохион байгуулж 14 хоногийн аяны хүрээнд Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 3-р сургуулийн 11-12-р ангийн 30 сурагчид 2016 оны 09-р сарын 20-ны өдөр,  Мандал сургуулийн 156 хүүхдэд 2016 оны 09-р сарын 21-ний өдөр "Хүний эрхий ойлголт " сургалтыг зохион байгууллаа.