• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн хүмүүст сургалт оров

Завхан аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хүсэлтийн дагуу Хорихоос өр төрлийн ял шийтгүүлсэн зан үйлд нөлөөлөх сургалтанд хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүмүүст “Хүний эрхийн ойлголт” “Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”-ын шинэчлэл нэмэлт өөрчлөлт сэдвээр 1 цагийн сургалтыг 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдөр ХЭҮК-ын Завхан аймаг дахь референт Ч.Наранхүү зохион байгуулав.