• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ажилтан Ё.Эрдэнэболд 2015 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын Хэв журам хамгаалах тасгийн 70 гаруй алба хаагчдад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага", "Хүний эрхийн зөрчлийг эрх зүйн зөрчлөөс ялгах нь" сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.