• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн ИНБ-тай хамтран ажиллаж байна.

Аймгийн иргэний Нийгмийн Байгууллагын урилгаар "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтай тэмцэх, түүнийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, саад бэрхшээл"  хэлэлцүүлэгт оролцон хамтран ажилалаа.