• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Үнэ төлбөргүй хуульзүйн зөвлөгөө өгнө

Комисс нь иргэн, аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхээс гадна иргэдэд Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон Улсын гэрээ, конвенц, Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх асуудлаар үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг.   Комисс 2018 оны хагас жилд нийт 21 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад утсаар .... , биечлэн 21 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 770 минут буюу 12 цаг 8 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.