• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2019 оны иргэдэд өгсөн хууль зүйн зөвөлгөөний мэдээ

2019 онд Сэлэнгэ аймаг дахь ажилтан нийт 51 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөгөө өгсөн.Үүнээс биечлэн 51 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1515 минут буюу 25 цаг 15 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.