• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Интернет эрх чөлөө ба онлайн орчин" сэдвээр дүн шинжилгээ хийжээ

Комиссын ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын график, ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2017 оны 11 дүгээр сард "Интернет эрх чөлөө ба онлайн орчин” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ.