• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтны 2021 оны ажлын зарим үзүүлэлтээс

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2021 онд 11 хүний эрхийн сургалт зохион байгуулж, уг сургалтанд 417 хүнийг хамруулж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд 5 удаа ярилцлага, мэдээлэл өгч, вэб сайт, пэйж хуудсанд 472 мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг түгээн иргэдийн хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж, хүний эрхийн 150 ном, товхимол, гарын авлагыг олон нийтэд тарааж, иргэдээс ирүүлсэн 19 гомдолд ажиллагаа хийж, хүний эрхийн асуудлаар 119 иргэнд зөвлөгөө өгч, 4 удаагийн хяналт шалгалт, 3 удаагийн дүн шинжилгээ судалгаа хийж, хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулахаар холбогдох байгууллагад Комиссын гишүүний шаардлага 1, зөвлөмж 4-ийг хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан байна.

Увс аймаг дахь ажилтан 2021 онд

uvs