• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Мэдээ, судалгаа, илтгэх хуудас хүргүүллээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын "Хүний эрх” мэдээллийн хуудаст нийтлүүлэхээр 3 мэдээлэл боловсруулж Комисст хүргүүллээ. Түүнчлэн Увс аймагт Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаархи судалгаа, сүүлийн 3 жилд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хийгдсэн хүний эрхийн сурталчилгааны мэдээ, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хууль зүйн зөвлөгөө авсан иргэдийн мэдээ, аймгийн ШШГА-ны Цагдан хорих байранд хийгдсэн хяналт шалгалтын илтгэх хуудас зэргийг Комисст хүргүүллээ.