• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ном, товхимол түгээж ажиллав

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2017 оны эхний 5 сард 21 нэр төрлийн хүний эрхийн ном, тохимол 148 ширхэгийг сургалт, мэдээлэл хийсэн, судалгаа авсан болон хууль зүйн зөвлөгөө авсан байгууллага, албан тушаалтан, иргэдэд түгээж ажилласан байна.