• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудад сургалт явууллаа

Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын олон нийтийн цагдаагийн ажилтнаар томилогдсон сум бүрээс ирсэн 19 хүнд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага", "Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагаа", "Цагдаагийн байгууллага хүний эрхийн олон улсын стандарт, туршлага" сэдвүүдээр 2 цагийн сургалт явууллаа.