• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутагт хүний эрхийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хүргүүллээ

Комиссын ажлын албаны даргын 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2016 оны 11 дүгээр сард "Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх”, "Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх”-ийн хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ.