• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хүргүүлжээ

Батлагдсан сэдвийн дагуу сар бүр өөрийн аймгийн хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, төвд ирүүлж байх үүрэг даалгаврын дагуу Увс аймагт "Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрх”-ийн хэрэгжилт, "Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба хохирогчийн эрх”-ийн хэрэгжилтэнд тус тус дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудас бичиж Комисст хүргүүлсэн.