• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрхийн зөрчил сэдвээр дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлэв

Комиссын Ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2017 оны 3 дугаар сард "Увс аймгийн түвшинд хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрхийн зөрчил” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ.