• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2017 оны 1 дүгээр сард 12 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1 иргэний гомдлыг шийдвэрлүүллээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2017 оны 1 дүгээр сард буюу 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 12 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 7 иргэн, хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, хууль зүйн туслалцаа авахаар 2 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн тус тус хууль зүйн зөвлөгөө авлаа. Хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдлыг хүлээн авч Комисст шилжүүлэн, гомдол шалгах ажиллагааг чиглэлийн дагуу явуулж, улмаар Комиссын гишүүний Шаардлага гарч, тус аймгийн Чандмань Увс ХХК-д хүргэгдсэн. Шаардлагын хариуг тус компани хугацаа хэтрүүлж өгсөн хэдий ч, Шаардлагыг хэрэгжүүлж, иргэн Х.Пүрэвдэлгэрийг 2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр урьд нь эрхэлж байсан ажил албан тушаалд нь ажиллуулж, зөрчлийг арилгасан болно.