• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2018 оны 2 дугаар сард 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 2 дүгээр сард буюу 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар биечлэн 7, утсаар 1, нийт 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 180 минут буюу 3 цаг зарцуулжээ. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 2, гэр бүл цуцлалт 1, хөдөлмөрлөх эрх 3, хүүхдийн эрх 1, төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах эрх 1, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх 1 тус тус байна. Мөн хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 гомдол хүлээн авч, Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлжээ.