• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2018 оны 6 дугаар сард хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай 9 иргэний гомдол хүлээн авчээ

2018 оны 6 дугаар сард хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай 9 иргэний гомдлыг бичгээр хүлээн авч Комисст шилжүүлжээ. Уг гомдлыг эрхийн төрлөөр авч үзвэл өмчлөх эрх зөрчигдсөн тухай 8, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдол байна. Мөн 2018 оны 6 дугаар сард 9 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгчээ.