• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн батлагдсан хуваарийн дагуу сар бүр тодорхой эрхийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийж ажиллаж байна. Жишээлбэл: 2016 оны 06-р сард "Эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн тэгш байдал, 07-р сард "Сонгох сонгогдох эрх", 08-р сард "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх"-ийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийсэн. Энэ сард " Ахмад настны эрх"-ийн хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийхээр ажилллаж байна.