• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөөний статистик

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтан нь хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой асуудлаар биечлэн, утсаар болон цахим хэлбэрээр хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл солилцон ажиллах үүрэгтэй. Хэнтий аймаг дахь орон нутгийн ажилтанд эхний хагас жилд 34 иргэн хандаж 668 минутын хууль зүйн зөвлөгөө авсан байна.