• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮКомиссын мэргэжилтэн 2016 оны 1-р улиралд

Хэнтий аймаг дахь ахлал мэргэжилтэн 2016 оны 1-р улиралд эрх зөрчигдсөн гэх 32 иргэнд биечлэн зөвлөгөө өгч харьяалах байгууллага, албан тушаалтанд хандахаар зөвлөж, 7 удаагийн сургалтаар " Хүний эрхийн ойлголт", Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Жендэр, Хүний эрхийн зөрчлийг эрхзүйн зөрчлөөс ялгах нь, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Ахмад настны эрх сэдвүүдээр нийт 425 иргэнд сургалт, мэдээлэл хийж ажилласан байна. Мөн аймгийн төрийн байгууллагуудтай хамтран "Эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой" сэдэвт хэлэлцүүлгийн амжилттай зохион байгуулсан.