• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяналт шалгалт хийгдэв

Комиссын гишүүн, хамтран ажиллах "Санамж бичиг" бүхий байгууллагын удирдлагатай хамтран баталсан удирдамжийн дагуу бүх аймгуудад Цагдан хорих байр, Цагдаагийн газрын харьяа саатуулах, баривчлах байранд хяналт шалгалтыг 2020 оны 11 дүгээр сард орон нутгийн ажилтан зохион байгууллаа. Шаардлагатай тохиолдол хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, нөхцөл байдлын талаар холбогдох газруудад Комиссын гишүүний "Шаардлага, Зөвлөмж" хүргүүлж ажиллах юм.