• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Үндэсний холбоотой хамтран өрх толгойлсон 56 эмэгтэйд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Гэр бүлийн хүчирхийлэл”, "Жендэрийн тэгш байдал” сэдвээр сургалт явуулж, хууль зүйн зөвлөгөө өгөв.