• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Хүний эрх”-ийн ном, сэтгүүлээр номын сангаа баяжууллаа

Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн Саатуулах, баривчлах байрны номын санд Комиссоос хэвлэн гаргадаг ном сэтгүүлээс 15ш, гарын авлага материалаас тус байрны дарга, а/д О.Мөнхсайханд хүлээлгэн өглөө. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Цагдаагийн ерөнхий газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд санамж бичиг байгуулж ажилладаг бөгөөд жил бүр саатуулах, баривчлах байрны нөхцөл байдалд төвөлгөөт хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулдаг байна.