• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ажлын хэсгийн хуралдаанаар

Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан " Иргэдийн оролцоог хангах" зорилтын хүрээнд Аймгийн ИТХ, " Дэлхийн зөн Монгол" ОУ-ын байгууллага,Аймгийн МШУТ хамтран " Иргэдийн дуу Хоолой ба Түүний Үр нөлөө" аргачлалыг Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ дээр хэрэгжүүлж байгаа  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018.01.25-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолооор тус аргачлалыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оны 06 сарын 08 ны өдөр Ахмад настан болон ХБИргэд гэсэн зорилтот бүлгийн ажлын хэсгийнхэн хуралдаж, Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар , хүртээмж, стандартын биелэлтийг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргалаа.