• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Туслах малчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажил эхэллээ

" Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь " төсөл зорилтот сумдад хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан туслах малчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, орон нутагт туслах малчдыг дэмжиж ажиллах "Дэмжих бүлэг"-ийг байгуулж, ажиллах талаар зорилтот сумдын Засаг дарга нарт аймгийн ЗДТГазрын даргын албан тоотыг хүргүүллээ.