• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хүсэлтээр 2017 оны 06 сарын 15-ны өдөр "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс", "Хүний эрхийн тухай үндсэн ойлголт" сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд тус эрүүл мэндийн газрын нийт 21 ажилтан хамрагдаж, сургалтанд оролцогчдод Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос бэлтгэн гаргадаг Илтгэл болон бусад ном, товхимолыг гардуулан өглөө.