.

Мэндчилгээ

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж

Мэндчилгээ

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссар
Мишэлл Бачэлэт

Хөгжлийг бүтээхэд эрэгтэй эмэгтэй тэгш оролцож, үр шимийг нь тэгш хүртэх эрхтэй.

Бэлгийн дарамт нь жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтын нэг хэлбэр бөгөөд хүний эрхийн ноцтой зөрчил юм.

Хүний Эрхийн Олон Улсын өдрийг дэлхий нийтээр тэмдэглэх болсны учир

Орон орны Хүний эрхийн байгууллагууд олон улсын хүний эрхийн өдрийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Дээд комиссарын газраас гаргасан нэгдмэл уриан дор тэмдэглэж, сурталчилгааны өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа зохион явуулдаг билээ.

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ТУНХАГЛАЛ

Тунхаглал батлагдсан түүхээс: 1945 онд Женевт хуралдсан НҮБ-ын Бага хурлаар Эдийн засаг, Нийгмийн Зөвлөл хэд хэдэн тодорхой салбарт ажлын хэсэг байгуулан ажиллах үүрэг өгсний нэг нь хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг батлан гаргах явдал байсан. Эдийн засаг, Нийгмийн Зөвлөл 1946 оны анхдугаар хурлаараа НҮБ-ын Хүний эрхийн Комиссыг байгуулж Комиссын анх удаа Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын төслийг боловсруулсан. Энэ үүргээ Комисс нэг жилийн дотор гүйцэтгэсэн. Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын гол ач холбогдол нь хүний эрхийг олон улсын эрх зүйн түвшинд эмхтгэн найруулах гэсэн үнэлж баршгүй үүрэг юм. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нийт 30 зүйлээс бүрдэнэ. Тунхаглал нь хэдийгээр заавал биелүүлэгдэх шинжгүй, санал зөвлөмжийн шинжтэй ч хүний эрхийг хамгаалах механизмын үүсэл хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэж, хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо бүрэлдэх үндэс суурь болсон билээ.

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ТУНХАГЛАЛ

“Хүний эрхийн зөрчлийг арилгахад миний оролцоо” сэдэвт гэрэл зураг, видео шторкийн уралдаан

Дэлгэрэнгүй

Хөтөлбөр

Хүний эрхийн олон улсын билл

3.jpg

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол

Дэлгэрэнгүй

5.jpg

4.jpg

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

Дэлгэрэнгүй

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт 1-р протокол

Дэлгэрэнгүй

2.jpg

1.jpg

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт 2-р протокол

Дэлгэрэнгүй

70_Years_UDHR_LOGO_MON-01.png

Хүний эрхийн Олон Улсын Өдөр-2017 цахим баннер

Үзэх

sound.jpg

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал сонсох

Дэлгэрэнгүй

Screenshot from 2018-12-09 15-51-48.png

ХЭДКГ-аас Хүний эрхийн Олон Улсын өдөрт зориулан гаргасан цахим хуудас

Дэлгэрэнгүй

2017 ОНЫ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ОЛОН УЛСЫН ӨДРИЙН ХУУДАС

Untitled design (5).png

Үзэх