Статистик мэдээ

Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын төсөлд дүн шинжилгээ хийх, санал хүргүүлэх
Хууль тогтоомж, эрх зүйн акт
22
САНАЛ
145
Сургалт
Оролцогч
54,561
Цаг
2,236
Сургалт
768
Цахим хэлэлцүүлэг
Цахим хэлэлцүүлэг
22
Монгол улсын хүний эрх
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөмж
4
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гишүүний шаардлага
45
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гишүүний зөвлөмж
26
Хяналт шалтгалт
Хяналт шалтгалт
189
Гомдол, мэдээллээр
34
Комиссын гишүүн
134
Бусад
21
Өргөдөл, гомдол
Өргөдөл, гомдол
915
Нийслэл, дүүрэг
682
Аймаг, орон нутаг
233
Хүний эрхийн зөвлөгөө
Иргэнд
1,127
Цаг
410
Судалгаа, шинжилгээ
Судалгаа, шинжилгээ
10