Статистик мэдээ

Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын төсөлд дүн шинжилгээ хийх, санал хүргүүлэх
Хууль тогтоомж, эрх зүйн акт
31
САНАЛ
160
Сургалт
Оролцогч
9,064
Цаг
309
Сургалт
150
Цахим хэлэлцүүлэг
Цахим хэлэлцүүлэг
0
Зөвлөмж, шаардлага
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөмж
2
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гишүүний шаардлага
17
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гишүүний зөвлөмж
21
Хяналт шалгалт
Хяналт шалгалт
36
Гомдол, мэдээллээр
15
Комиссын гишүүн
21
Бусад
0
Өргөдөл, гомдол
Өргөдөл, гомдол
562
Нийслэл, дүүрэг
434
Аймаг, орон нутаг
128
Хүний эрхийн зөвлөгөө
Иргэнд
417
Цаг
173
Судалгаа, шинжилгээ
Судалгаа, шинжилгээ
15