Статистик мэдээ

Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын төсөлд дүн шинжилгээ хийх, санал хүргүүлэх
Хууль тогтоомж, эрх зүйн акт
10
САНАЛ
65
Сургалт
Оролцогч
9,182
Цаг
276
Сургалт
187
Цахим хэлэлцүүлэг
Цахим хэлэлцүүлэг
11
Зөвлөмж, шаардлага
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөмж
0
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гишүүний шаардлага
19
Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гишүүний зөвлөмж
52
Хяналт шалгалт
Хяналт шалгалт
125
Гомдол, мэдээллээр
17
Комиссын гишүүн
108
Бусад
0
Өргөдөл, гомдол
Өргөдөл, гомдол
768
Нийслэл, дүүрэг
574
Аймаг, орон нутаг
187
Хүний эрхийн зөвлөгөө
Иргэнд
33
Цаг
274
Судалгаа, шинжилгээ
Судалгаа, шинжилгээ
6